Advokatfirma specialiseret i landbrugsjura

Agrolaw deler juridisk viden til gavn for landmænd. Agrolaw rådgiver landmænd og andre, der bor på landet, og har særligt fokus på at hjælpe unge landmænd godt i gang.

køb og salg af landbrug

Landbrugshandel

Skal du sælge eller købe landbrug?

Sikkerhed og tryghed er vigtige faktorer ved køb og salg af landbrug. Måske er du en erfaren landmand, der er vant til at handle ejendomme? Måske er det første gang, du skal handle en landbrugsejendom?

Uanset dit erfaringsniveau kan Agrolaw hjælpe dig sikkert igennem et køb eller et salg.

Hobbylandbrug og liebhaverejendomme rådgiver Agrolaw også om.

Læs mere

Generationsskifte

Livet på landet og livet som selvstændig landmand byder på den fulde palette af glæder og sorger. Det forstærkes af, at landbrugsejendommen typisk både er virksomhed og familiens hjem.

En landmand, der har lagt sin fulde arbejdskraft og sin fritid i sit landbrug, vil ofte ønske at se ejendommen videreført til næste generation. Eller til en nær medarbejder.

Generationsskifte af landbrug kræver specialiseret rådgivning.

Agrolaw anbefaler, at den unge og den ældre generation har hver deres rådgiver ved et generationsskifte. Ikke for at rådgiverne skal profitere på generationsskiftet. Men for at familien – de unge og de ældre – som helhed står bedst muligt efter et generationsskifte.

Læs mere

advokat til generationsskifte

Unge landmænd

Er du en ung landmand med drive? … Og søger du en ung advokat med drive?

Jeg har selv startet egen virksomhed. Ikke som landmand, men som advokat. Jeg ved, hvor mange kræfter, der skal lægges i at få aftaler og formalia på plads, før man kan komme i gang med det rigtige arbejde!

Jeg kan hjælpe dig med at få styr på de juridiske udfordringer, du står over for.

Brug for hjælp til at komme godt i gang?

Startpakke med to timers gratis sparring.

Læs mere

advokat til unge landmaend

naturbeskyttelse

Natur og miljø

Ved du, om der er beskyttet natur på din ejendom?

Ønsker du at inddrage arealer i omdriften? Vil du dræne? Anlægge en ny markvej? Etablere en bålplads? Gødske og sprøjte?

Vil du opføre et nyt stuehus?

Hvis du har enge, heder, overdrev, moser o. lign., strandenge og strandsumpe, naturlige søer og vandløb på din ejendom, skal du være opmærksom på, om arealerne er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Natur og miljø er meget mere end naturbeskyttelseslovens § 3, f.eks. også natura 2000, beskyttelseslinjer og planlovens regler om landzonetilladelse.

Agrolaw kan hjælpe med en juridisk vurdering af din sag. Både før du laver ændringer på din ejendom, og hvis du har fået en afgørelse eller et påbud fra en myndighed.

Læs mere

Forpagtning

Skal du bortforpagte eller forpagte en landbrugsejendom? Og overvejer du, om du selv kan lave forpagtningskontrakten?

Landbrugsloven er blevet liberaliseret væsentligt ved de seneste lovændringer, også hvad angår forpagtning af landbrugsejendomme og landbrugsjord. Ved sædvanlige landbrugsforpagtninger er det derfor ikke længere landbrugsloven, der er en udfordring.

Til gengæld er der efterhånden et væld af andre regler, som parterne skal være opmærksomme på.

Det gælder f.eks., hvis der er eller påtænkes flerårige miljøtilsagn på arealet, overholdelse af grønne krav, krydsoverensstemmelse, ændring af den forventede støtteudbetaling vedr. betalingsrettigheder og NaturErhvervsstyrelsens inddragelse af betalingsrettigheder i forpagtningens løbetid.

Læs mere

forpagtning

jagtret

Jagt

Selvom man som jæger har et godt kendskab til jagtlovgivningen og vildtforvaltning, kan der opstå mange spørgsmål, når jagten skal drives i praksis.

Dels kan der opstå spørgsmål i relation til udarbejdelse af en jagtlejekontrakt eller andre aftaler om udøvelse af jagten.

Dels kan der opstå spørgsmål i relation til naturen på ejendommen – hvad må du som jæger, og hvad må du ikke. Må du f.eks. etablere vildtstriber i en randzone? Har du altid ret til at udsætte ænder i en sø?

Læs mere