Pr. 1. juli 2015 er værdien af et bindende svar fra SKAT blevet forringet. Bindende svar om et aktivs værdi kan nu bortfalde, hvis bestemte kriterier er opfyldt. SKAT mener, at lovændringen giver klarere retningslinjer. Agrolaw mener, at lovændringen skaber usikkerhed for parterne i en landbrugshandel.

Bindende svar er stadig relevant ved overdragelse af landbrug. Men rådgiverne har fået en ekstra opgave bestående i at håndtere den skabte usikkerhed bedst muligt.

Betydningen af et bindende svar

Bindende svar giver spørgeren mulighed for at få svar på, hvordan SKAT vil behandle en konkret disposition.

Virkningen af et bindende svar er, at svaret er bindende for SKAT i en bestemt periode, og i samme periode kan spørgeren støtte ret på svaret. Som udgangspunkt er bindingsperioden 5 år fra spørgerens modtagelse af svaret. For bindende svar om et aktivs værdi er bindingsperioden 6 måneder. SKAT kan i den konkrete sag fastsætte en kortere bindingsperiode.

Bindende svar om værdien af et aktiv er ofte anvendt ved ejer- og generationsskifter i landbruget, hvor der er store værdier på spil. Klarhed om værdiansættelsen af den faste ejendom, driftsmidler og beholdninger er med til at sikre et vellykket generationsskifte. Hidtil har bindende svar medvirket til at skabe en ret høj grad af sikkerhed i forhold til de skattemæssige konsekvenser ved overdragelse af et landbrug.

Bortfald af bindende svar om værdien af et aktiv

Det har hele tiden været sådan, at et bindende svar kan bortfalde helt eller delvist, hvis der sker ændringer i de forudsætninger, der har været afgørende for svaret.

Denne generelle regel om bortfald er blevet suppleret med en regel, der kun gælder for bindende svar om værdien af et aktiv. Sådanne svar vil ikke være bindende, hvis:

1) det efter afgivelsen af det bindende svar konstateres, at aktivet har en værdi, der afviger mindst 30 % og mindst 1 mio. kr. fra den værdi, der er lagt til grund i det bindende svar, og

2) denne afvigelse kan konstateres på baggrund af et efterfølgende direkte eller indirekte salg af aktivet, eller på baggrund af efterfølgende afkast af aktivet, og

3) afvigelsen kan begrundes ud fra de nye oplysninger om salg eller afkast.

Vurderingen af, om værdien i det bindende svar er retvisende, kan ske på baggrund af salg af selve aktivet, men også andres salg af et tilsvarende aktiv. Lovbemærkningerne nævner det eksempel, at spørger ejer 50 % af aktierne i et selskab. Hvis ejeren af de øvrige 50 % af aktierne sælger sine aktier, kan dette salg danne grundlag for SKATs vurdering.

Mht. en vurdering, der foretages på baggrund af aktivets afkast, nævner lovbemærkningerne royaltybetalinger som eksempel. Lovbemærkningerne tager ikke højde for den situation, der vil gælde for de fleste landmænd (og andre virksomhedsejere), nemlig at aktivet ikke genererer royalty, men derimod bidrager til virksomhedens samlede afkast. I praksis må det forventes at være vanskeligere for SKAT at løfte bevisbyrden for afvigelsen, når SKAT skal forsøge at isolere aktivets bidrag til virksomhedens samlede resultat, end når afkastet viser sig i form af en særskilt royaltybetaling.

Agrolaw bemærker

  • Ved et generationsskifte i landbruget er det ofte afgørende, at landmanden har klarhed over, hvilke skatter, der forventes udløst ved salget. Hvor stor er den forventede ejendomsavance og de genvundne afskrivninger? Hvad sidder landmanden tilbage med efter handlen? Den nye regel skaber usikkerhed om grundlaget for beregningen af de skattemæssige konsekvenser og dermed om landmandens provenu/tab.
  • Usikkerheden består som udgangspunkt i 3 år. Hvis SKAT vil påberåbe sig, at det bindende svar alligevel ikke er bindende, kan SKAT – lidt forenklet sagt – genoptage skatteansættelsen 3 år tilbage.
  • SKAT har bevisbyrden for, at værdien i det bindende svar ikke er retvisende. Baserer SKAT sin vurdering på en andens salg af et tilsvarende aktiv, kan landmanden anføre, at en højere pris kan skyldes flere forhold, f.eks. den andens forhandlingsevne og forhandlingsposition – forhold, der kan være vanskelige at dokumentere. Det bliver interessant at se, hvor stor vægt, der vil blive lagt på de forhold, som landmanden kan tænkes at anføre til støtte for, at værdien var korrekt.
  • Man kan spørge, hvordan parterne bedst sikrer sig, når der indhentes bindende svar om værdiansættelse ved overdragelse af landbrug. Agrolaws udgangspunkt vil være at have fokus på:
    • Det åbenlyse behov for at sikre, at aktiverne ansættes og handles til de mest retvisende priser.
    • Fortsat fokus på, at SKAT modtager alle relevante oplysninger, og at disse er korrekte.
    • Særlig fokus på udarbejdelse af skatteforbehold i overdragelsesaftalerne.
Skriv en kommentar:

*

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort.

© 2021 AGROLAW - Alle rettigheder reserveret | Privatlivspolitik

logo-footer

HOLD KONTAKTEN: