En landmand i Mariagerfjord Kommune fik ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til en allerede gennemført dræning og opdyrkning af en sø og en mose. Kommunen havde ikke udvist passivitet ved ikke at reagere på forandringen af området i 3 ½ år. Det fastslog Natur- og Miljøklagenævnet i denne sag. Det betyder, at landmanden skal genoprette søen og mosen.

Sagen kort

Landmanden købte arealet i 2002.  Ifølge landmanden forsvandt vådområdet, efter at han i 2006 udnyttede sin ret til at vedligeholde dræn. Det gamle dræn var ca. 80 år gammelt. Landmanden har anført, at en naturlig forandring af området ses på luftfotos fra 2002 og 2004, dvs. inden drænrenoveringen i 2006.

Både søen og mosen var vejledende registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen besigtigede området den 10. august 2010 i forbindelse med naturkortlægning. Forinden havde kommunen modtaget en anmeldelse om, at der ikke var overensstemmelse mellem registreringen af § 3 og de konkrete forhold på arealet. Ved besigtigelsen var søen ikke synlig, men der blev fundet rester af mose- og sumpplanter.

Først i marts 2014 kontaktede kommunen landmanden for en fælles besigtigelse. Arealet blev besigtiget den 31. marts 2014, hvor kommunen fandt arealet opdyrket til en kornmark.

Landmanden påklagede Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 20. juni 2014 til Natur- og Miljøklagenævnet med henvisning til retten til at vedligeholde dræn.

Afgørelsen

Natur- og Miljøklagenævnet finder, at søen og mosen var omfattet af beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3, da arealet blev drænet.

Søen og mosen kunne ses på luftfotos fra 1960-1999. På luftfoto fra 2002 er der tegn på dræning af området. På luftfoto fra 2004 er søen tørlagt, og en drænledning kan anes. På luftfoto fra 2006 er søen forsvundet. Ud fra luftfotos lægger Nævnet til grund, at der allerede er sket dræning mellem 1999-2006, hvilket ikke er i overensstemmelse med landmandens oplysninger om, at drænet først blev udskiftet i 2006.

Nævnet finder,

”at den dræning af området, der allerede har fundet sted mellem 1999-2006, ikke har karakter af sædvanlig vedligeholdelse, ligesom udskiftning af et ikke vedligeholdt 80 år gammelt dræn ikke kan sidestilles med sædvanlig vedligeholdelse af dræn…”.

Ændringen kræver derfor dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Natur- og Miljøklagenævnet afviser at give en lovliggørende dispensation til nedlæggelsen af søen og mosen. Det begrundes med, at opdyrkningen er sket af hensyn til økonomi og drift, og at en dispensation ville lægge en uheldig linje for fremtidig administration i området. Landmanden skal derfor fysisk genoprette vådområdet. Bl.a. ved at fjerne drænet.

Lang reaktionstid

I sagen havde landmanden også påberåbt sig, at kommunen havde udvist passivitet, og derfor havde mistet retten til at kræve retablering af området.

Kommunen besigtigede området i 2010, men først 3 1/2 år senere henvendte kommunen sig til landmanden vedr. opdyrkningen. Landmanden anfører, at han i mellemtiden havde indrettet sig efter, at opdyrkningen af søen og mosen var godkendt af kommunen.

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at kommunen har udvist passivitet. Det begrundes med, at kommunen ikke havde tilkendegivet over for landmanden, at opdyrkningen var lovlig. Det forhold, at kommunen ikke henvendte sig til landmanden over en periode på 3 1/2 år kunne ikke give landmanden en forventning om, at forholdene var lovlige.

Agrolaw bemærker

  • at hvis dræn ikke er blevet vedligeholdt, skal landmanden være opmærksom på, om der er udviklet natur, der er beskyttet af § 3. Har området udviklet § 3-natur, skal landmanden søge kommunen om dispensation, før området drænes på ny.
  • at praksis er restriktiv mht. at give dispensation til dræning i et § 3-område.
  • at der også i § 3-områder er adgang til at foretage sædvanlig vedligeholdelse af dræn.
  • at udskiftning af et 80 år gammelt dræn ikke blev anset for sædvanlig vedligeholdelse.
KategoriNatur og miljø
Skriv en kommentar:

*

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort.

© 2021 AGROLAW - Alle rettigheder reserveret | Privatlivspolitik

logo-footer

HOLD KONTAKTEN: