Agrolaw er en del af Høgh Advokatanpartsselskab

CVR nr. 36493240.

Høgh Advokatanpartsselskab er etableret på adressen Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, og kan kontaktes på mobil +45 30528286 eller mail jhs@agrolaw.dk

Høgh Advokatanpartsselskab har klientbankkonto i Sparekassen Kronjylland.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Som advokat er jeg beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Inden opstart af en sag foretager Agrolaw interessekonflikttjek for at konstatere, om der er eller foreligger nærliggende risiko for, at der opstår en interessekonflikt i din sag.

Agrolaw er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Høgh Advokatanpartsselskab har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Høgh Advokatanpartsselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvaret omfatter ikke driftstab, mistet fortjeneste, tab af data, goodwill, imagetab eller andre former for indirekte tab og følgeskader.

Høgh Advokatanpartsselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Som advokat er jeg omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Jeg skal også iagttage de advokatetiske regler. Se nærmere om reglerne på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Høgh Advokatanpartsselskab og/eller utilfredshed med min adfærd som advokat, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Agrolaw er medlem af: