Agrolaw er en del af Høgh Advokatanpartsselskab

CVR nr. 36493240.

Som advokat er jeg beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Inden opstart af en sag foretager Agrolaw interessekonflikttjek for at konstatere, om der er eller foreligger nærliggende risiko for, at der opstår en interessekonflikt i din sag.

Agrolaw er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Høgh Advokatanpartsselskab har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos Tryg. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Høgh Advokatanpartsselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvaret omfatter ikke driftstab, mistet fortjeneste, tab af data, goodwill, imagetab eller andre former for indirekte tab og følgeskader.

Høgh Advokatanpartsselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Som advokat er jeg omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Jeg skal også iagttage de advokatetiske regler. Se nærmere om reglerne på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Det er muligt at klage over sagsbehandlingen og salær hos Advokatnævnet.

Medlem-advokatsamfundet