Høgh Advokatanpartsselskab anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig, bl.a. når du bruger vores hjemmeside, tilmelder dig vores nyhedsbrev, etablerer et klientforhold og som led i vores udøvelse af advokathvervet.

Nedenfor kan du få flere informationer om, hvordan og hvornår Høgh Advokatanpartsselskab indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Høgh Advokatanpartsselskab er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Høgh Advokatanpartsselskab

Agro Food Park 15
8200 Aarhus N

CVR nr. 36493240
E-mail: jhs@agrolaw.dk
Tlf.: 30528286

1. Brug af personoplysninger, formål mv. på hjemmeside (www.agrolaw.dk)

1.1. Henvendelse via kontaktformular

Typer af personoplysninger:

Navn, e-mailadresse, telefonnummer og de øvrige oplysninger, som du måtte vælge at afgive ved indsendelse af formularen.

Formål:

Vi indsamler, opbevarer og bruger oplysningerne for at kunne besvare din henvendelse.

Retsgrundlag:

Retsgrundlaget er afgivelse af samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a samt varetagelse af Høgh Advokatanpartsselskabs legitime interesser, idet vi ønsker at sikre, at din henvendelse håndteres og besvares, jf. databeskyttelsesforordningens § 6, stk. 1, litra f.

Opbevaringsperiode:

Personoplysningerne opbevares, så længe de har relevans i forhold til din henvendelse, og i en efterfølgende periode på op til 6 måneder.

Modtagere:

Høgh Advokatanpartsselskab videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligtet til det, herunder f.eks. videregivelse til offentlige myndigheder. Dog overføres personoplysninger til databehandlere i forbindelse med hosting og support af vores advokatsystem.

1.2. Accept af cookies på vores hjemmeside

Høgh Advokatanpartsselskab bruger cookies på hjemmesiden. Der henvises til vores Cookiedeklaration.

Retsgrundlag:

Retsgrundlaget er afgivelse af samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

2. Klientrelationer

2.1. Opbygning af potentielle eller pleje af nuværende klientrelationer samt relationer til samarbejdspartnere og netværk

Typer af personoplysninger:

Navn, virksomhed, adresse, titel, e-mailadresse, telefonnummer, eventuelle mærkedage, jubilæum og lign.

Vi behandler typisk kun disse oplysninger, hvis du vælger frivilligt at give dem til os, f.eks. i din autosignatur i forbindelse med e-mailkorrespondance, ved angivelse i vores kontaktformular på vores hjemmeside, ved udlevering af visitkort mv.

Vi kan også indsamle personoplysninger fra andre end dig, f.eks. offentligt tilgængelige kilder som hjemmesider, LinkedIn.com, CVR.dk, mv.

Formål:

Vi indsamler, opbevarer og bruger oplysningerne for at opnå viden om dig, herunder opbygge, pleje og bibeholde vores relationer til dig og din virksomhed.

Retsgrundlag:

Retsgrundlaget er aftalen mellem Høgh Advokatanpartsselskab og klienten, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. og Høgh Advokatanpartsselskabs legitime interesser, herunder etablering og pleje af klientrelationer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Ved afgivelse af oplysninger i kontaktformular på vores hjemmeside er retsgrundlaget afgivelse af samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Opbevaringsperiode:

Personoplysningerne opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle klientrelation, og i en efterfølgende periode på op til 6 måneder.

Modtagere:

Høgh Advokatanpartsselskab videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligtet til det, herunder f.eks. videregivelse til offentlige myndigheder. Dog overføres personoplysninger til databehandlere i forbindelse med hosting og support af vores advokatsystem.

2.2. Etablering af klientforhold, herunder oprettelse af sager i vores advokatsystem

Typer af personoplysninger:

Navn, virksomhed, adresse, titel, e-mailadresse, telefonnummer.

Formål:

Vi behandler oplysningerne (stamdata) for at etablere et klientforhold og udpege den relevante kontaktperson hos virksomheden eller en privatperson, herunder som led i sagsstyring og fakturering. Oplysninger om eventuelle modparter behandles af hensyn til konflikttjek.

Retsgrundlag:

Retsgrundlaget er Høgh Advokatanpartsselskabs legitime interesser, herunder etablering af klientforhold, sagsstyring samt rettidig og korrekt fakturering, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Opbevaringsperiode:

Personoplysningerne opbevares under hele klientforholdets beståen og i en efterfølgende periode på op til 10 år, medmindre der er særlige omstændigheder, der gør det nødvendigt at opbevare oplysningerne i kortere eller længere tid.

Modtagere:

Høgh Advokatanpartsselskab videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligtet til det, herunder f.eks. videregivelse til offentlige myndigheder. Dog overføres personoplysninger til databehandlere i forbindelse med hosting og support af vores advokatsystem.

2.3. Lovpligtigt hvidvasktjek

Typer af personoplysninger:

Navn, adresse (hjemmeadresse), titel, pas- og/eller kørekortoplysninger, og/eller sundhedskortoplysninger, som indeholder dit CPR-nummer, og oplysning om hvorvidt du er PEP – politisk eksponeret person – , eller nærtstående eller nær samarbejdspartner til en PEP.

Formål:

Vi behandler oplysningerne for at tilvejebringe dokumentation for foretaget hvidvasktjek efter hvidvaskloven.

Retsgrundlag:

Retsgrundlaget er retlig forpligtelse i henhold til den til enhver tid gældende hvidvasklov, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Opbevaringsperiode:

Personoplysningerne opbevares under hele klientforholdets beståen og i en efterfølgende periode på 5 år som påkrævet ifølge hvidvaskloven.

Modtagere:

Høgh Advokatanpartsselskab videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligtet til det, herunder f.eks. videregivelse til offentlige myndigheder. Dog overføres personoplysninger til databehandlere i forbindelse med hosting og support af vores advokatsystem samt system til indhentelse og opbevaring af hvidvaskdokumentation. Vi anvender NewBanking Identity som en tredjepartsleverandør, som opbevarer og behandler dine personoplysninger i forbindelse med hvidvasktjek.

3. Juridisk rådgivning – advokatbistand

3.1. Juridisk bistand inden for generel erhvervsret, selskabsret, virksomhedsoverdragelse, overdragelse af fast ejendom, skatteret, privatret mv.

Typer af personoplysninger:

Vi behandler bl.a. følgende personoplysninger om klienterne, virksomhedernes ejere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, kunder og leverandører og eventuelle modparter: kontaktoplysninger, personaleoplysninger, løn- og økonomioplysninger, pasoplysninger, CPR-nummer, aftalemæssige dispositioner, erstatningsforhold, familiemæssige forhold samt andre oplysninger, som har betydning for den juridiske rådgivning og sagsbehandling.

Formål:

Vi behandler personoplysningerne som led i vores juridiske rådgivning til vores klienter om erhvervs- og selskabsretlige forhold samt privatret, herunder i forbindelse med køb og salg af virksomheder og ejendomme, tinglysningsekspeditioner, kontraktudarbejdelse, selskabsregistreringer, bestyrelsesarbejde, påkravsskrivelser, løbende rådgivning mv.

Hvis du er modpart eller på anden måde involveret i en sag, vi har påtaget os for en klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med vores klient, og som led i varetagelsen af vores klients interesser.

Retsgrundlag:

Retsgrundlaget er baseret på aftalen mellem Høgh Advokatanpartsselskab og klienten samt retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. og c., og Høgh Advokatanpartsselskabs legitime interesser mht. udøvelse af advokathvervet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Skal Høgh Advokatanpartsselskab foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser via portaler, som f.eks. virk.dk eller tinglysning.dk kan det være nødvendigt at behandle dit CPR-nummer. Behandling af CPR-nummer kan også være af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation, herunder over for offentlige myndigheder. Behandlingsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 3.

Opbevaringsperiode:

Personoplysningerne opbevares, indtil sagen er afsluttet, og i en efterfølgende periode på op til 10 år, medmindre der er særlige omstændigheder, der gør det nødvendigt at opbevare oplysningerne i kortere eller længere tid.

Modtagere:

Høgh Advokatanpartsselskab videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligtet til det, eller det er en del af den ydelse, som vi leverer til dig, herunder f.eks. videregivelse til offentlige myndigheder, andre advokatvirksomheder eller ejendomsmæglere. Dog overføres personoplysninger til databehandlere i forbindelse med hosting og support af vores advokatsystem.

Kilder

Høgh Advokatanpartsselskab indsamler og modtager personoplysninger fra følgende kilder:

 1. Direkte fra dig.
 2. Via din oprettelse på NewBanking Identity platformen.
 3. Offentlige myndigheder.
 4. Offentlige erhvervsregistre og portaler som f.eks. CVR.
 5. Andre rådgivningsvirksomheder som f.eks. revisor og planteavlskonsulent.
 6. Leverandører og samarbejdspartnere, ejendomsmæglere, pengeinstitut, realkredit mv., som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til dig og/eller din virksomhed.
 7. Øvrige offentligt tilgængelige kilder.

Dine rettigheder

Som registreret person har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af ved at henvende dig til Høgh Advokatanpartsselskab ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst i dette dokument.

Du har således ret til at:

 • Anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet).
 • I det omfang behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Det gør du ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst i dette dokument. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af samtykket.

Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset i overensstemmelse med gældende regler, herunder af hensyn til afgørende private interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk