“Det kan ikke være rigtigt, at danske landbrug skal have lavere udbytte eller ringere kvalitet i kornet end vores naboer, fordi der ikke må gødes tilstrækkeligt…”

Det udtalte Statsminister Lars Løkke Rasmussen, da han i forbindelse med Folketingets åbning den 6. oktober 2015 fremlagde regeringens lovprogram 2015/16.

Sigtet i den landbrugs- og fødevarepakke, som regeringen vil offentliggøre inden jul, er, ifølge statsministeren, at dansk landbrug bliver et konkurrencedygtigt erhverv.

Set med Agrolaws briller er det særligt følgende forslag i lovprogrammet, der påkalder sig interesse:

Ophævelse af lov om randzoner (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at skabe bedre rammevilkår for landbrugserhvervet. Med lovforslaget bortfalder randzonelovens krav om, at der ikke må sprøjtes, gødskes eller dyrkes på landbrugsjord langs vandløb og søer, beskyttet eller udpeget i anden lovgivning. Landmændene vil dog fortsat kunne beholde randzonerne på frivillig basis til opfyldelse af andre miljøkrav. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015, ligesom forslaget vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst og udvikling i hele Danmark.

Ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (Differentierede kvælstofnormer) (Nov II)

Formålet med lovforslaget er at muliggøre lempelser af de reducerede gødningsnormer. Med lovforslaget skabes hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren årligt kan fastsætte kvælstofnormer, som herefter udmøntes i en bekendtgørelse. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015, ligesom forslaget vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst og udvikling i hele Danmark.

Ændring af lov om naturbeskyttelse (Lempelse af § 3-beskyttelsen) (Dec I)

Formålet med lovforslaget er at tilbagerulle det forbud mod at sprøjte og gødske på arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, som blev vedtaget i februar 2015 under den daværende regering, men som endnu ikke er trådt i kraft. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015, ligesom forslaget vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst og udvikling i hele Danmark.

Ændring af dyreværnsloven (Strafskærpelse og ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure) (Jan II)

Formålet med lovforslaget er at skærpe straffene for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling og mishandling af dyr. Det foreslås desuden at ophæve kravet om tilladelse til at anvende æglægningsbure.

Ændring af lov om naturbeskyttelse (Regler om strandbeskyttelse) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at give borgere, kommuner, turismeerhvervet, institutioner og private klubber og foreninger, der tilbyder friluftsaktiviteter ved kysten, friere rammer til udnyttelse, der indebærer en ændring af tilstanden på arealer, der er klitfredede eller er omfattet af strandbeskyttelse. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015, ligesom forslaget vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst og udvikling i hele Danmark.

Ændring af aktieavancebeskatningsloven og boafgiftsloven (Succession til erhvervsdrivende fonde) (Feb I)

Formålet med lovforslaget er at give mulighed for at donere aktier med succession til en erhvervsdrivende fond med henblik på, at fonden skal drive erhvervsvirksomheden videre. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en vækstplan mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2013.

Ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Værdiansættelse af unoterede aktier – formueskattekursen) (Feb I)

Lovforslaget har til formål at genindføre den såkaldte formueskattekurs ved overdragelse af unoterede aktier som led i generationsskifte. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015.

Lov om ejendomsvurderinger (Feb II)

Lovforslaget har til formål at skabe grundlaget for et nyt og forbedret ejendomsvurderingssystem. Det foreslås, at den gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme ophæves og afløses af en ny og moderniseret ejendomsvurderingslov.


Beskrivelsen af de udvalgte lovforslag er hentet i lovprogrammet. Det fulde lovprogram for 2015/16 kan ses her.

Agrolaw vil løbende orientere nærmere om lovændringerne.

Skriv en kommentar:

*

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort.

© 2021 AGROLAW - Alle rettigheder reserveret | Privatlivspolitik

logo-footer

HOLD KONTAKTEN: