Forpagtning

Jord, bygninger eller en hel landbrugsejendom

Rådgivning om forpagtning

Landbrugsloven har liberaliseret reglerne om forpagtning. Men rådgivning om forpagtning er ikke blevet mindre relevant.

Er din forpagtningskontrakt gennemarbejdet?

Må forpagter indgå flerårige miljøaftaler? Tager din forpagtningskontrakt højde for manglende overholdelse af grønne krav og krydsoverensstemmelse? Hvordan forholder I jer, hvis NaturErhvervstyrelsen inddrager betalingsrettigheder, der er omfattet af forpagtningen?

Den stigende regulering af landbrugserhvervet kræver også fokus ved forhandling og indgåelse af forpagtningsaftaler.

Herudover skal forpagter og bortforpagter forhandle de sædvanlige kontraktmæssige forhold, f.eks.:

 • Hvad er omfattet af forpagtningskontrakten?
 • Hvor længe skal forpagtningsaftalen løbe?
 • Skal forpagtningen være uopsigelig i en periode?
 • Hvordan skal forpagtningsafgiften beregnes?
 • Skal der stilles sikkerhed for betaling af forpagtningsafgiften?
 • Hvordan skal jorden dyrkes?
 • Hvad skal gælde, hvis forpagter eller bortforpagter dør i forpagtningsperioden?
 • Hvordan skal parterne løse evt. tvister?

Hvis forpagtningskontrakten indgås med en investor som bortforpagter – AP Pension modellen – vil aftalen også typisk indeholde en option på køb af landbrugsbedriften efter en given periode.

Forkøbsret for forpagter kan naturligvis også være relevant i andre konstellationer.

advokat til forpagtning af jord

Kender du landbrugslovens regler om forpagtning? Kan alle og enhver forpagte et delareal af en landbrugsejendom?

SPØRGSMÅL OG SVAR

 • 1. Gælder der en afstandsgrænse for forpagtning?

  Nej, afstandsgrænsen på 15 km fra forpagters bopæl blev ophævet ved ændringen af landbrugsloven i 2010.

 • 2. Er der en grænse for, hvor mange landbrugsejendomme eller landbrugsarealer, jeg kan forpagte?

  Nej, efter ændringen af landbrugsloven i 2010 gælder der ingen begrænsninger på det antal landbrugsejendomme eller delarealer, der kan forpagtes.

 • 3. Jeg bor ikke på en landbrugsejendom. Kan jeg forpagte et delareal af en landbrugsejendom?

  Nej, forpagtning af delarealer kræver som hovedregel, at delarealet indgår i samdrift med en (hel) landbrugsejendom, som du ejer eller forpagter.

  Dog oplister landbrugsloven en række muligheder for forpagtning af en del af en landbrugsejendom, uden at du i forvejen ejer eller forpagter en landbrugsejendom:

  • du forpagter kun vedvarende græsarealer og naturarealer, som benyttes til græsning,
  • arealet er under 1.000 m2 og skal benyttes til haveformål,
  • du forpagter kun avlsbygninger,
  • du lejer kun en beboelsesbygning, og beboelsen er ikke nødvendig for bedriften, eller
  • forpagtningen vedrører kun et areal, der skal bruges til opførelse af bygninger til jordbrugsmæssig produktion.

  Der kan søges om dispensation til forpagtning i videre omfang.

forpagtning-af-jord

Sådan kan Agrolaw hjælpe dig:

 • Hvis du skal forpagte eller bortforpagte din landbrugsejendom, kan jeg hjælpe dig med at udarbejde en forpagtningskontrakt.
 • Har du allerede et udkast til en forpagtningskontrakt, tjekker jeg gerne, om forpagtningskontrakten er tilpasset dine behov. Er der taget højde for mulige faldgruber?

Kontakt mig gerne for et tilbud med en fast pris. Eller et estimat, der holder.