Generationsskifte

Familiehandel eller salg i fri handel

Når næste generation tager over

Et godt tilrettelagt generationsskifte tilgodeser både den ældre og den yngre generations interesser.

Et fælles projekt og dog forskellige udgangspunkter

Der bør i god tid lægges en plan for generationsskifte af et landbrug.

Den unge generation brænder for at komme i gang. Er fokuseret på at få et generationsskifte finansieret og gennemført og derefter komme til at drive ejendommen.

Men de unge kommer kun så langt, hvis den ældre generation tilbyder et generationsskifte og indbyder til egentlige forhandlinger. Optakten kan være langvarig. Den ældre generation skal ind i en helt ny livsfase. Det omfatter både et skift fra at være aktiv landmand til at gå helt eller delvist på pension, og typisk også et skift af bolig.

Herudover er der overvejelser om, hvordan familien som helhed er stillet efter et generationsskifte. Hvis der er flere børn, skal der tages stilling til generationsskiftets betydning for dem. Der skal tages stilling til, om generationsskiftet skal have betydning for fordelingen af arven, og om den ældre generation skal udarbejde et testamente.

De unge er ofte fulde af gåpåmod og idéer, der skal prøves af. Idéer, som de ældre ofte godt kan se det spændende i, men som de af den ene eller anden grund ikke altid vil involvere sig i.

De forskellige interesser giver sig ofte til kende allerede i de indledende drøftelser om et generationsskifte.

Agrolaw arbejder så vidt muligt for løsninger, som familien som helhed bliver tilfreds med.

Sikring af generationsskiftet

Når Agrolaw går ind i et generationsskifte, er det med det mål at sikre et generationsskifte. Dels at generationsskiftet i det hele taget bliver gennemført. Dels at det juridiske grundlag er gennemarbejdet, og der ikke opstår ubehagelige overraskelser.

En ubehagelig overraskelse kan være, at der ikke er taget højde for skattemæssige fordele, og at skattereglerne ikke er anvendt optimalt. Læs mere om finansiering af et generationsskifte inden for familien i spørgsmål 3 herunder. Agrolaw hjælper med at afsøge muligheder og finde løsninger, der er juridisk holdbare. Både i form af en plan for generationsskiftet og udarbejdelse af selve aftalegrundlaget.

Som advokat kan jeg kun repræsentere én part

Den ældre generation er vant til at navigere i et hav af regler. Den erfaring har den unge til gode. I hele familiens interesse bør der tages højde for de forskellige erfaringsniveauer og interesser og lægges op til, at parterne har hver deres rådgiver/sparringspartner.

Som advokat kan jeg både bistå den yngre og den ældre generation – men ikke i samme handel!

Et godt match

Agrolaw rådgiver meget gerne den yngre generation om tilrettelæggelse og gennemførelse af et generationsskifte i samarbejde med den ældre generations faste rådgivere i landboforeningen. Eller i samarbejde med den ældre generations advokat og revisor.

En god rådgiverkombination kan f.eks. være:

 • landboforeningen/revisor rådgiver den ældre generation.
 • Agrolaw rådgiver den yngre generation.

Når generationsskiftet er gennemført, kan den yngre generation naturligvis fortsætte med at søge rådgivning hos landboforeningen, via gårdens faste konsulenter.

Generationsskifte-yngre-landmandGenerationsskifte-aeldre

”Et generationsskifte er – også mentalt – en af de største handler både den yngre og den ældre generation foretager i deres liv. Det er et helt nyt kapitel, der åbnes for begge parter. Derfor fortjener begge generationer at have hver deres rådgiver.”

SPØRGSMÅL OG SVAR

 • 1. Hvad er et generationsskifte?

  Et generationsskifte er ret beset et andet ord for ejerskifte af en virksomhed. Typisk taler man om generationsskifte, når en ejerledet virksomhed skal sælges.

  Ofte forbinder man generationsskifte i landbruget med landmandens salg af virksomheden til sin datter eller søn i forbindelse med, at landmanden selv går på pension.

  Landmanden kan også vælge at gennemføre generationsskifte ved salg til en nær medarbejder, eller ved at landbruget sælges i fri handel.

  Hvis landmanden ikke får gennemført et generationsskifte, mens han lever, vil generationsskifte ske ved landmandens død. Har landmanden taget højde for et generationsskifte i sit testamente, vil det naturligvis være testamentet, der afgør, hvem der skal arve landbrugsvirksomheden. Hvis landmanden ikke har udarbejdet et testamente, skal arven fordeles i henhold til arveloven. Dødsboet kan også beslutte at sælge virksomheden til en tredjemand.

  Traditionelt er generationsskifte i landbruget sket ved, at den yngre generation har taget over ved den ældre generations pensionering eller død.

  Det er ikke en selvfølge, at generationsskifter fremover vil ske til landmandens børn. Landbruget har udviklet sig til et mere industrialiseret erhverv, hvor større bedrifter stiller store krav til kapitalfremskaffelse, lederevner og faglig kompetence.

  Landmanden skal være en moderne virksomhedsejer, og det er ikke givet, at den rette person findes inden for familien.

 • 2. Hvad siger landbrugsloven om generationsskifte ved familiehandel?

  Enhver kan købe en landbrugsejendom, hvis blot pligten til fast bopæl opfyldes inden 6 måneder efter erhvervelsen. Om hvad fast bopæl indebærer. LÆS MERE HER

  For salg til ejerens ægtefælle, samlever, søskende, søskendebørn, svigerbørn og personer beslægtet med ejer i ret op- eller nedstigende linje, herunder børn, børnebørn og forældre, gælder, at køber har 2 år til at opfylde bopælspligten.

  Den længere frist for at tage bopæl på en landbrugsejendom ved en familiehandel forudsætter, at sælger eller sælgers ægtefælle har haft lovlig adkomst på landbrugsejendommen i mindst 8 år. Er kravet om 8 års ejertid ikke opfyldt, kan der søges dispensation. Det kan bl.a. være relevant, hvis landmanden har opkøbt jord til supplering af sin ejendom, og ikke alle jordstykker har været ejet i 8 år.

  Det vil også være relevant at søge dispensation ved overdragelse til eller fra stedbørn og plejebørn.

  Du er velkommen til at kontakte Agrolaw for en vurdering af mulighederne for at opnå dispensation fra familiereglen.

 • 3. Hvordan finansieres et typisk generationsskifte inden for familien?

  Finansieringen af et generationsskifte af et landbrug fra f.eks. far til søn sker både indirekte og direkte.

  Generationsskiftet skal ske til handelsværdien. Ved generationsskifte inden for den nære familie er der mulighed for at foretage en værdiansættelse af den faste ejendom, der kan ligge under handelsværdien. I en handel mellem far og søn kan den faste ejendom som udgangspunkt handles til +/- 15 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Værdiansættelsen bidrager på den måde indirekte til finansieringen af ejendommen.

  Andre værktøjer som overdragelse med succession bidrager også til at nedsætte det beløb, der her og nu skal findes til finansiering.

  Overdragelse med succession fra far til søn betyder, at faren ikke bliver beskattet af avancer på de aktiver, der succederes i. Hvis sønnen succederer i genvundne afskrivninger og ejendomsavance, skal faren ikke beskattes af de genvundne afskrivninger og ejendomsavancen.

  Sønnen indtræder til gengæld i farens skattemæssige stilling, for så vidt angår farens anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum. Det betyder, at sønnen overtager forpligtelsen til at betale den udskudte skat. Sønnen kompenseres for overtagelsen af skatteforpligtelsen som led i finansieringen af generationsskiftet.

  Købesummen betales – berigtiges – typisk ved en kombination af disse poster:

  • Gældsovertagelse
  • Gave
  • Passivpost/kompensationsbeløb for overtagelse af skattemæssige forpligtelser ved succession
  • Gældsbrev
  • Et kontant beløb

  Det er op til sælger og køber at aftale den konkrete finansieringsmodel. Ved kompetent rådgivning fra advokat og revisor kan der optimeres på modellen inden for de rammer, som skattereglerne opstiller.

advokat til generationsskifte

Sådan kan Agrolaw hjælpe dig:

Som fast advokat eller ind og ud

 • Landmænd har ofte en fast rådgiver i landboforeningen, der kender familien og landbrugsvirksomheden indgående. Kender historik. Kender økonomi. Familiens faste rådgiver er ofte selvskrevet som rådgiver for den ældre generation. Alternativt familiens faste advokat eller revisor.
 • Jeg hjælper gerne konkret med generationsskiftet som en afsluttet opgave. Meget gerne som garant for, at den unge generations interesser bliver hørt og finder udtryk i aftalerne. Og ikke mindst for at sikre, at den unge generation har sin egen rådgiver at drøfte spørgsmål og tvivl med.
Kontakt mig, hvis du har lyst til at drøfte og få input til, hvordan et generationsskifte kan gribes an. Det koster ikke noget at tage en snak eller et indledende møde, hvor vi kan drøfte mulighederne.

Kontakt mig i dag