Landbrugshandel

Erhverv, hobby og liebhaveri

Køb og salg af landbrug

 En landbrugshandel kan være alt fra handel af hobbylandbrug og hesteejendomme til handel af et professionelt drevet landbrug.

Køb grundighed og tryghed, når du handler landbrug

Ved alle typer af landbrugsejendomme er der behov for en grundig gennemgang af ejendommens forhold og købsaftalens vilkår. Uanset om du køber eller sælger.

Ved køb og salg af landbrug er der flere forhold at være opmærksom på. Nogle af de vigtige forhold, du som køber skal overveje, er:

 • Skal du købe ejendommen personligt eller i selskabsform?
 • Er ejendommen den rette for dig i forhold til dine ønsker og din strategi?
 • Lever bygningsmassen op til dine krav, og er produktionsforholdene i orden?
 • Er der de nødvendige miljøtilladelser?
 • Er der væsentlige indskrænkninger i arealanvendelsen i kraft af offentlige reguleringer, herunder § 3-områder, randzoner, miljømæssigt sårbare områder (MSO)?
 • Er der servitutter, der indskrænker din rådighed over ejendommen, eller pålægger ejer væsentlige byder?
 • Hvilke investeringer må forventes?
 • Er ejendommen prissat korrekt?
 • Er fordelingen af købesummen på jord, bygninger, stuehus osv. acceptabel?
 • Kan du opnå finansiering til ejendommen?
 • Er forpagtning med forkøbsret evt. et økonomisk set fordelagtigt alternativ til køb?

En landbrugshandel er ofte omfattende og kompleks. Mit mål er, at min rådgivning og sparring gør dig tryg ved at træffe din beslutning.

landbrugshandel

Landbrugslovens regler for køb af landbrug er blevet forenklet væsentligt de senere år. Kender du de gældende erhvervelsesregler?

SPØRGSMÅL OG SVAR

 • 1. Kan enhver købe en landbrugsejendom?

  Efter den seneste ændring af landbrugsloven kan en landbrugsejendom købes af alle personer:

  • hvis personen inden 6 måneder efter købet opfylder pligten til fast bopæl. Pligten til fast bopæl skal opfyldes i 10 år.

  Hvis køber er et selskab, skal kravet om fast bopæl i 10 år opfyldes ved, at en person tager fast bopæl på en landbrugsejendom, der er ejet af selskabet.

  Reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord er ophævet.

  Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2015.

  Ved køb af en landbrugsejendom skal der indsendes et erhvervelsesskema til NaturErhvervsstyrelsen. Agrolaw bistår med korrekt udfyldelse og indsendelse af skemaet eller ansøgning om dispensation, hvis erhvervelsesbetingelserne ikke er opfyldt.

 • 2. Hvad betyder det at tage fast bopæl?

  Køber kan opfylde pligten til fast bopæl ved at bo på en landbrugsejendom, som køber, købers ægtefælle eller samlever ejer eller er medejer af. For at kvalificere som medejer skal der være tale om en anpart på mindst 1/5.

  Den landbrugsejendom, som køber bor på, skal benyttes som helårsbolig og være hovedbopæl i skattemæssig forstand.

  Alternativt kan køber vælge at opfylde bopælspligten ved, at en anden end køber tager fast bopæl på en af købers (ejede eller medejede) landbrugsejendomme. Det kan f.eks. være en lejer eller en bestyrer.

  Hvis køber ikke har aftale med en konkret lejer eller anden person, der tager fast bopæl, når erhvervelsesskema indsendes til NaturErhvervsstyrelsen, skal der indsendes en ansøgning om erhvervelse til NaturErhvervsstyrelsen.

  Det er muligt at søge om dispensation fra bopælspligten, f.eks. pga. uddannelse eller istandsættelse af boligen. Kontakt Agrolaw for at høre nærmere om mulighederne.

 • 3. Hvad er et advokatforbehold?

  Et advokatforbehold betyder, at ejendomshandlen er betinget af din advokats godkendelse. Advokatforbeholdet indebærer, at du som køber af en ejendom kan træde tilbage fra handlen inden for en vis frist, selvom du har skrevet under på købsaftalen.

  Det er gratis at benytte sig af denne særlige ”fortrydelsesret”, dvs. at sælger ikke kan rejse noget økonomisk krav mod dig, hvis du vælger at benytte advokatforbeholdet.

  Advokatforbeholdet er typisk gældende i 3-5 hverdage. I den periode har din advokat mulighed for grundigt at gennemgå købsaftalen og handlens øvrige dokumenter. Herved sikres det, at købsaftalen er som aftalt, og at dokumenterne ikke indeholder overraskelser. Gennemgang af handlen omfatter også sikring af, at ejendommen kan forsikres som ønsket og af, at du kan opnå finansiering.

  Hvis din advokat finder oplysninger eller vilkår, som ikke er som forventet, kan advokatforbeholdet bruges til at få præciseret vilkårene og til at forhandle pris eller andre vilkår med sælger.

  Først når der er klarhed over alle betingelser, vil din advokat meddele sin godkendelse af handlen.

  Du skal selv sørge for, at ejendomsmægleren indsætter et advokatforbehold i købsaftalen. I spørgsmål 4 herunder kan du se, hvordan jeg foretrækker, at advokatforbeholdet formuleres, hvis jeg skal gennemgå handlen som advokat for dig.

 • 4. Hvordan kan et advokatforbehold formuleres?

  Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat, Jeanet Høgh Sørensen, Agrolaw, kan godkende handlen i sin helhed. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde senest 5 hverdage efter købers og sælgers underskrifter.

koeb og salg af landbrug

Sådan kan Agrolaw hjælpe dig:

Rådgivning ved køb og salg

 • Er du i tvivl om, hvorvidt du skal købe ejendommen i personligt regi eller i selskabsform, hjælper Agrolaw dig med at vurdere fordele og ulemper.
 • Ved køb af landbrug gennemgår Agrolaw købsaftalen og rådgiver om ejendommens forhold. Helst inden du underskriver købsaftalen, men hvis det ikke kan nås, er det vigtigt, at købsaftalen indeholder et advokatforbehold. Læs mere om advokatforbehold i spørgsmål 3 herover. Agrolaw kan også stå for gennemførelsen af handlen, kontakten til bank og mægler, tinglyse skøde og udarbejde refusionsopgørelse.
 • Ved salg af landbrug uden ejendomsmægler kan Agrolaw udarbejde en købsaftale. Hvis du ikke selv ønsker at have kontakten til køber, kan Agrolaw varetage forhandlingerne og dialogen med køber eller købers rådgiver.
 • Selvom du har en ejendomsmægler til at sælge ejendommen, kan det være hensigtsmæssigt, at Agrolaw gennemgår udkastet til købsaftale, før købsaftalen forelægges for køber. Der kan også være brug for, at Agrolaw bistår med at afklare spørgsmål om ejendommen fra købers rådgiver.
 • Agrolaw kan bistå med rådgivning om udstykninger, sammenlægning, frasalg af bygningsparcel og andre strukturændringer.
Ring gerne og få en uforpligtende drøftelse af dine overvejelser, hvis du ønsker at købe eller sælge landbrug.